Privacyverklaring

Topfit Massage, gevestigd aan Chopinlaan 9, 2625 TD Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.cR.A. Boer is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Topfit Massage.

Topfit Massage respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens: 
www.topfitmassage.nl
Chopinlaan 9, 2625 TD Delft
Telefoon +31 06 54 651 361

KvK Haaglanden nr.27186988

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Topfit Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topfitmassage.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Topfit Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van afspraken en afhandeling van  betalingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van gemaakte afspraken

Topfit Massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Als u een bericht plaatst in ons gastenboek, vragen wij uw naam en e-mailadres. Topfit Massage beslist of uw bericht geplaatst wordt en op die manier zichtbaar wordt voor bezoekers van onze website. Indien geplaatst, is uw naam zichtbaar bij het bericht, uw e-mailadres niet. Uw e-mailadres bij berichten in ons gastenboek wordt door ons uitsluitend gebruikt om u te informeren of uw bericht geplaatst wordt of om aanvullende informatie te geven en/of te vragen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Topfit Massage bewaart uw  persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is tot maximaal 3 jaar na datum van uw laatste massageafspraak.

De bewaartermijn van uw betaalgegevens is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf het dan geldende belastingjaar van het verzenden van de factuur, dan wel het vastleggen in de financiële administratie  tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Topfit Massage verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Topfit Massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@topfitmassage.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Topfit Massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Topfit Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@topfitmassage.nl

 

Webdesign: Caps Lock Media